Om KlubbenSæsonprogramVinsmagningerMedlem til MedlemMedlemsskabBestyrelsen

BESTYRELSEN: 

 

Formand
Finn Vesterholm
Ejstrup Vang 3
Ejstrup
6000 Kolding

finn-vesterholm@tdcadsl.dk
7555 9286

 

Karsten Petersen, Sekretær
Københovedvej 15 Københoved, 6630 Rødding
Tlf. 5239 0432

vite@vite.dk

 

Carl Kristensen, webmaster
Mosevangen 12
6640 Lunderskov
Tlf. 40 84 48 11

Lractbird@gmail.com  

 

Flemming Dall, kasserer
Dover Markvej 2, 6630  Rødding, 
tlf. 74 55 30 40
28 78 58 40

 fle@roadracing.dk

 
Ole Henriksen, Næstformand:
Orionvej 5
6600 Vejen
Email olh@rockwool.com
Tlf.
23294365

 

 Revisor:

Torben Pedersen
Korsgade 7
6600 Vejen
thp@pedersen.tdcadsl.dk


Randi Snoor, Suppleant

Info@dinatrading.dk
 


Vedtægter  for Vejen Vinklub

 

§ 1: Hjemsted og formål

Vejen Vinklub har hjemsted i Vejen Kommune. Klubbens formål er at formidle og udbrede kendskabet til vin samt afholde forskellige arrangementer såsom prøvesmagninger, foredrag, udflugter og vinrejser.

 

§ 2: Medlemsforhold

Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år, og som har betalt kontingent. Medlemskabet kan være for en enkeltperson eller for en husstand. Medlemmerne hæfter ikke ud over kontingentet.

Ved indmeldelse skal medlemmets emailadresse oplyses, og eventuelle senere ænringer af den skal meddeles til kassereren.

 

§ 3: Organisation

Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en ordinær gene-ralforsamling. Desuden vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang hver måned, eller når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer begærer det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden og yderligere 2 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens - eller fungerende formands - stemme afgørende. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder.

 

Stk 2:

Bestyrelsen kan kun forpligte klubben udadtil i forhold, der vedrører den daglige drift. Ekstraordinære dispositioner skal fremlægges på en generalforsamling.

 

Stk 3:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

 

§ 4: Regnskab

Stk 1:

Klubbens regnskabsår er fra 1/3 - 28-29/2, dog starter første regnskabsår den 8/5-08. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af bestyrelsen og revisoren.

Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisor og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

Stk. 2:

Kasseren fører klubbens regnskab. Bestyrelsen fastsætter kassererens dispositionsret. Revision skal finde sted mindst 1 gang årligt.

 

Stk. 3:

Kassereren opkræver kontingent pr. 15. april. Første år dog hurtigst muligt efter ge-neralforsamlingen.

 

§ 5: Generalforsamling

Stk. 1:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afholdes 1 gang årligt i marts måned. Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær   generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel via email, dog via almindeligt brev til medlemmer uden emailadresse. Forslag, der ønskes fremsat på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne af foreningen begærer det.

 

Stk. 2:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Hvert medlem har 1 stemme. Et husstandsmedlemskab giver stemmeret til højst 2 personer. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet af de fremmødte. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog højst 2 pr. deltager.

 

Stk. 3:

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

    1. Valg af dirigent og referent

    2. Forelæggelse og vedtagelse af bestyrelsens beretning

    3. Forelæggelse og vedtagelse af regnskab

    4. Indkomne forslag

    5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

    6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter

    7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    8. Eventuelt

 

Stk. 4:

Valgbar er ethvert medlem. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden har afgivet skriftlig erklæring om, at de er villige til at modtage valg.

 

§ 6: Ophævelse

Til opløsning af foreningen kræves ligeledes mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer samt at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, kan der i tilfælde af 2/3 flertal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, hvor et simpelt flertal af de fremmødte kan vedtage foreningens opløsning.

Ved opløsning doneres foreningens eventuelle formue til en forening i området med tilsvarende formål, eller i mangel af en såden, til en forening med kulturelle formål efter generalforsamlingens afgørelse.

Støt vore annoncører når du handler - de støtter os!